Privacy verklaring

Introductie

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij vinden het belangrijk om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Wij voldoen daarom aan alle regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij en de merken waarvoor wij werken omgaan met de persoonlijke gegevens die van jou verzameld worden als je gebruik maakt van een van onze touchscreens.

Definities

In deze verklaring gebruiken wij de volgende termen die de navolgende betekenis hebben:

Verklaring: deze privacyverklaring;

Gebruiker: iedere gebruiker van een Touchscreen, ook “jij”, “jou” en “jouw” in deze Verklaring;

Merk: een klant van TouchScreenMarketing B.V. ten behoeve van wie wij persoonsgegevens verzamelen en opslaan, tevens de Verwerkingsverantwoordelijke;

Touchscreen: een touchscreen met content van een Merk – waaronder informatie, games, spellen en lotingen – geplaatst in een Winkel;

Verwerker: TouchScreenMarketing B.V., ook “wij” en “ons” in deze Verklaring;

Verwerkingsverantwoordelijke: onze klant (een Merk);

Winkel: een vestiging van een retailer, toegankelijk voor het publiek, waar Gebruikers toegang hebben tot een Touchscreen.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken de volgende gegevens van Gebruikers, waarvan sommigen op zichzelf geen persoonsgegevens zijn, maar dat in combinatie met andere gegevens wel kan zijn:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-range/adres
 • spelresultaten
 • speltijden
 • prijzen
 • locatie

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

Wij handelen in opdracht van onze klanten (de Merken). Het Merk waarvoor wij werken bepaalt over welke persoonsgegevens van Gebruikers zij wil beschikken en met welk doel zij deze gegevens wil gebruiken. Het Merk is daarom de Verwerkingsverantwoordelijke. Wij werken met meerdere Merken. Indien je gegevens invult op een touchscreen, zal meestal direct duidelijk zijn wie het Merk, en dus de Verwerkingsverantwoordelijke in jouw specifieke situatie, is. Wij verschaffen het Merk enkel de infrastructuur voor het verzamelen van de gegevens en slaan deze voor haar op. Wij doen niets anders met jouw persoonsgegevens. Wij zijn de Verwerker.

Indien je de contactgegevens van het Merk dat in jouw specifieke situatie van toepassing is nodig hebt, bijvoorbeeld voor het doen van een verzoek tot inzage in jouw gegevens, dan kun je die bij ons opvragen via support@touchscreen-marketing.com. In sommige gevallen kunnen wij je ook zelf helpen.

Verzameling persoonsgegevens

Wij verzamelen, namens de Verwerkingsverantwoordelijke, op de volgende manieren persoonsgegevens van Gebruikers:

 • als je gebruik maakt van een Touchscreen en/of deelneemt aan een daarop beschikbaar gemaakt spel of een prijsloting;
 • als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van een Merk.

Indien je verplicht bent om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zul je geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer je deze niet verstrekt. Als je bijvoorbeeld wilt deelnemen aan een prijsloting zal dit alleen mogelijk zijn wanneer je bepaalde contactgegevens verstrekt, om het mogelijk te maken contact op te nemen met de winnaars.

Doel en basis van verwerking persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, zoals: toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

 • Afhankelijk van de specifieke activiteit die je onderneemt wanneer je gebruik maakt van een Touchscreen, worden je persoonsgegevens verwerkt:

 

 • om je te laten deelnemen aan prijslotingen;
 • om je uit te kunnen nodigen voor workshops of bijeenkomsten;
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van enige andere via het Touchscreen beschikbaar gemaakte activiteit of dienst.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft deze gegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan een door haar aangeboden dienst via het Touchscreen waarvan jij gebruikt maakt. Zonder te beschikken over die gegevens kan de dienst niet worden uitgevoerd.

 • Je gegevens worden ook verwerkt voor het aanpassen van de parameters van interactieve marketing ter optimalisering van de gebruikservaring. Dit is in het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke om haar producten en diensten op een zo effectief mogelijke wijze aan te bieden aan haar Gebruikers.

 

 • Als je je opgeeft voor het ontvangen van een nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke, dan worden je contactgegevens verwerkt om je deze toe te kunnen sturen. Dit gebeurt op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.

Jongeren onder de 16 jaar

In sommige gevallen wordt expliciet om toestemming gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

Wij verzamelen en slaan jouw persoonsgegevens op ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke krijgt vanzelfsprekend toegang tot deze gegevens. Het is ons op basis van de overeenkomst die wij hebben met de Verwerkingsverantwoordelijke echter niet toegestaan de persoonsgegevens van Gebruikers aan derden door te geven, tenzij wij daarvoor toestemming hebben gekregen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke geeft jouw persoonsgegevens ook niet door aan derden, tenzij:

 • Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting of bevel van een instantie gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
 • Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van derden dienstverleners, die namens Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoeren, zoals IT-diensten.

Geen profilering

Verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van profilering. Profilering houdt in dat aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van Gebruikers worden geëvalueerd, op basis van waarvan Verwerkingsverantwoordelijke besluiten kan nemen die rechtsgevolgen voor een Gebruiker hebben.

Cookies

Indien wij cookies gebruiken op het Touchscreen, hebben deze een puur technische of analytische functie. Ze zorgen ervoor dat de website die je op ons Touchscreen bezoekt naar behoren werkt en meten het websitebezoek. Voor dit laatste maken wij gebruik van Google Analytics. Het delen van overige informatie met Google is uitgezet. Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Via de cookies die wij gebruiken worden nooit persoonsgegevens verzameld.

Jouw rechten

Als Gebruiker heb je bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die van je zijn verzameld. Deze rechten staan hieronder vermeld. De Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verzoeken gebaseerd op deze rechten, maar in sommige gevallen kunnen wij je ook helpen. Wij mogen dit echter alleen doen met uitdrukkelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien wij die toestemming niet hebben, zullen wij je doorverwijzen naar de Verwerkingsverantwoordelijke.

 • De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 • Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

 

 • Daarnaast kan Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 • Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Indien je van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring kun je ons bereiken op support@touchscreen-marketing.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de Gebruiker zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter voorkoming van misbruik. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Dit kan ook inhouden een doorverwijzing naar de Verwerkingsverantwoordelijke.

Gebruikers kunnen zich afmelden van nieuwsbrieven door een e-mail te zenden aan het door de Verwerkingsverantwoordelijke in de nieuwsbrief vermelde e-mailadres of door te klikken op de link voor ‘afmelden’ in de nieuwsbrief.

Gebruikers hebben ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Wij en de Verwerkingsverantwoordelijke hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • gebruik van wachtwoorden, verificatiecodes en/of tokens;
 • digitale wachtwoordenkluis;
 • schermbeveiliging;
 • indringeralarm/alarmsysteem in het pand met persoonlijke code;
 • beveiligingsbeleid met onder meer firewall, spamfilter en virusscanner, protocolgebruik elektronica-, internet werknemers en clean desk policy;
 • zakelijke mobiele telefoons en laptops beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk en/of schijf-encryptie;
 • geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden;
 • gecertificeerd afvoeren van documenten met persoonsgegevens en harde schijven/elektronica;
 • gebruik disclaimer in e-mail;
 • backup- en herstelprocedures;
 • beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd);
 • voor zover van toepassing, sub-verwerkersovereenkomsten met derden.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@touchscreen-marketing.com.

Wijzigingen van deze Verklaring

Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal (wijze waarop/waar) bekend worden gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig (wijze waarop/locatie waar de gebruiker kan checken) of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Verklaring is bijgewerkt op (datum).